Klachtenprocedure

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Neemt u dan contact op met onze Pensioenadministrateur. Wij behandelen dit als een klacht. U kunt telefonisch, per brief of per e-mail contact opnemen. Geef hierbij duidelijk aan waarover u niet tevreden bent.


Onze contactgegevens zijn:

Dion Pensioen Services B.V.
Postbus 150
7770 AD Hardenberg
E-mailadres pensioenfondspepsico@dion.nl 
Telefoonnummer 0523-208252


Voor een schriftelijk ingediende klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging met informatie over de verwachte termijn van afhandeling. De administrateur zal vervolgens samen met degenen die het dagelijkse beleid bepalen bij het pensioenfonds de klacht behandelen. U wordt in de gelegenheid gesteld uw standpunt nader toe te lichten en wordt na gedegen onderzoek geïnformeerd over de beslissing op de klacht. De klacht wordt in beginsel binnen tien werkdagen na de dag van ontvangst afgehandeld.

Als u het niet eens bent met ons antwoord, kunt u bij het bestuur een bezwaar indienen. Het bestuur zal dan een onderzoek instellen en past daarbij schriftelijk het beginsel van hoor en wederhoor toe. Binnen twee weken na afronding van het onderzoek informeert het bestuur u over zijn oordeel en over de al dan niet naar aanleiding van de klacht genomen maatregelen. Dit onderzoek zal uiterlijk drie maanden na ontvangst van het bezwaarschrift zijn afgerond.

Indien u vindt dat het bestuur niet volledig aan de klacht tegemoet is gekomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of de bevoegde rechter.

Voor een uitgebreide beschrijving over hoe Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland omgaat met een klacht, kunt u de klachtenprocedure raadplegen.