Welkom op de website van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.

 

Bestuurder gezocht

Door vertrek van één van onze bestuurders per 1 juni 2020 is ons pensioenfonds SPPN op zoek naar een nieuwe betrokken en enthousiaste bestuurder.

Om een beeld te krijgen van wat er verwacht wordt van een  pensioenfondsbestuurder klik hier voor het functieprofiel en de selectie & aanname procedure.
Wij zoeken een kandidaat die momenteel werkzaam is bij PepsiCo Nederland, met andere woorden iemand die een actief dienstverband heeft bij één van de aangesloten PepsiCo bedrijven.
Je krijgt de tijd en ruimte om te groeien in de bestuurdersrol. Je collega bestuurders ondersteunen je hierbij. Gedurende een inwerkperiode van ongeveer 6 maanden, draai je daarom eerst als aspirant bestuurder mee in het bestuur.
Je interesse kan je kenbaar maken door een email aan vanessa.harris@pepsico.com.

Update coronavirus

Onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services heeft als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus maatregelen genomen voor continuïteit van haar dienstverlening. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uw pensioenuitkering per de 20e maart te realiseren. U mag ervan uit gaan dat u uw pensioenuitkering tijdig ontvangt.

Heeft u echter vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dion Pensioen Services. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0523-208252 of per mail op pensioenfondspepsico@dion.nl.

 

Deelnemersportaal "Mijn Pensioen" is beschikbaar (november 2019)

Zoals zichtbaar op onze website ziet u dat er in de keuzebalk bovenin, een extra tab verschenen is met ‘Mijn Pensioen’.

In de eerste week van november 2019 zijn aan u een tweetal toegangsbrieven verstuurd. Hierin vindt u de instructie voor het registeren en inloggen op 'mijn pensioen'. Indien u één of beide brieven niet ontvangen heeft kunt u contact opnemen met onze pensioenadministrateur; Dion Pensioen Services. Ook als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Dion Pensioen Services. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0523-208252 of per mail op pensioenfondspepsico@dion.nl.

 

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is ontstaan uit de fusie in december 2013 van de Stichting Pensioenfonds Duyvis (SPD) en de Stichting Pensioenfonds Smiths (SPS). De pensioenregelingen die voorheen werden uitgevoerd door SPD en SPS worden nu uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.

Het Pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met Duyvis Production B.V. te Utrecht en met PepsiCo Nederland B.V. te Utrecht alsmede de daarmee in een groep verbonden ondernemingen, welke als zodanig bij het Pensioenfonds zijn aangemeld en door het bestuur van het Pensioenfonds zijn toegelaten.

Deze website heeft als doel actieve deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van het Pensioenfonds, zo duidelijk mogelijk te informeren over de pensioenregelingen die door het Pensioenfonds worden uitgevoerd.

De kernwaarden van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland luiden als volgt:

Betrouwbaarheid

De deelnemers moeten op het Pensioenfonds kunnen vertrouwen. Het Pensioenfonds voert zijn taken degelijk uit en toetst of de afspraken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en passend zijn binnen haar verantwoordelijkheden. Het Pensioenfonds werkt vanuit een robuust en solide beleidskader en de beginselen van goed pensioenfondsbestuur.

Geschiktheid

Het Pensioenfonds voert de aan haar toevertrouwde taken op een adequate, correcte, en professionele wijze uit. Het Pensioenfonds kan worden aangesproken op haar gedrag en de genomen besluiten. Bij inschakeling van externe partijen moeten ook die aan de normen van het Pensioenfonds voldoen.

Transparantie

Het Pensioenfonds communiceert helder en open over de pensioenregelingen, de financiële positie van het Pensioenfonds en de risico’s die daaraan die aan de uitvoering van de pensioenregelingen verbonden zijn. Het Pensioenfonds legt ook verantwoording af over de invulling van de aan het Pensioenfonds opgedragen taak, het gevoerde beleid en resultaten daarvan.

Missie

Met het beschrijven van de missie, geeft het Pensioenfonds aan waar het voor staat, wat haar bestaansrecht is en welke waarden en identiteit het Pensioenfonds kenmerken. Het Pensioenfonds:

 

 • voert de pensioenovereenkomst uit zoals deze is afgesproken
 • heeft ten doel om, binnen de grenzen van zijn middelen, de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden, nu en in de toekomst, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken
 • voert de uitvoeringsovereenkomst uit tegen een zo gunstig mogelijke prijs- kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen

Deze website wil door het verstrekken van toegankelijke informatie een bijdrage leveren aan de door ons nagestreefde ‘transparantie’, maar is nog in ontwikkeling en zal daarom stapsgewijs worden gecompleteerd. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons als pensioenfonds, onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar wij werk aan hebben uitbesteed. Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan en het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht.

Om tot een goede uitvoer van onze taken te kunnen komen, zullen wij uw gegevens moeten verzamelen. Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor echt nodig hebben.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij doen er als pensioenfonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met betrekking tot IT beveiliging.
 • Wij hebben een procedure voor het melden van data lekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen wanneer nodig.
 • Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de nieuwe wetgeving, zoals het recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking.
 • Wij houden een register bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens door of namens het pensioenfonds worden verwerkt, zodat wij weten waar en in welke systemen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.
 • In onze privacy verklaring zorgen wij voor transparantie over onze verwerkingsactiviteiten.
 • Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij deze partijen houden aan eenzelfde niveau van kwaliteit waar het gaat om het beschermen en verwerken van uw gegevens.
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving en de gedragsregels.
 • Meer details? Lees de privacyverklaring!