Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons als pensioenfonds, onze pensioenadministrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar wij werk aan hebben uitbesteed. Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan en het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht.

Om tot een goede uitvoer van onze taken te kunnen komen, zullen wij uw gegevens moeten verzamelen. Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor echt nodig hebben.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij doen er als pensioenfonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met betrekking tot IT beveiliging.
  • Wij hebben een procedure voor het melden van data lekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen wanneer nodig.
  • Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de nieuwe wetgeving, zoals het recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking.
  • Wij houden een register bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens door of namens het pensioenfonds worden verwerkt, zodat wij weten waar en in welke systemen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.
  • In onze privacy verklaring zorgen wij voor transparantie over onze verwerkingsactiviteiten.
  • Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij deze partijen houden aan eenzelfde niveau van kwaliteit waar het gaat om het beschermen en verwerken van uw gegevens.
  • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving en de gedragsregels.
  • Meer details? Lees de privacyverklaring!

Back to top

Wat is een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons.

Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht.

Back to top

Wanneer krijg ik een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Ook gepensioneerden en oud-medewerkers die hun pensioen bij ons hebben laten staan, ontvangen dit overzicht elk jaar. Afhankelijk of u zich geregistreerd heeft voor het deelnemersportaal krijgt u het pensioenoverzicht in uw deelnemersportaal (Mijn pensioen) via een melding per email of per post.

Back to top

Hoe neem ik contact op met het Pensioenfonds?

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze Pensioenadministrateur Dion Pensioen Services B.V.
E-mailadres pensioenfondspepsico@dion.nl
Telefoonnummer 0523-208252

Back to top

Wanneer moet ik contact opnemen met het Pensioenfonds?

Wij raden u aan om bij wijzigingen in uw prive situatie contact met ons op te nemen. Welke wijzigingen dit betreft kunt u vinden op onze website onder de button Pensioen 123 in Laag 1 en Laag 2.

Back to top

Waar vind ik het jaarverslag van het Pensioenfonds?

Ons jaarverslag staat op de website onder de button Documenten en is tevens onder Pensioen123 op Laag 3 te vinden.

Wij publiceren het jaarverslag op de website altijd in juli na afloop van het jaar en na deponering bij De Nederlandse Bank.

Back to top

Waar vind ik de dekkingsgraad van Stichting PepsiCo Pensioenfonds Nederland?

Onze dekkingsgraad staat op de Homepagina. Na afloop van iedere maand publiceren wij de recente dekkingsgraad op onze website.

Back to top

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft de financiële positie van een pensioenfonds weer. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland rapporteert maandelijks de twee belangrijkste dekkingsgraden.

  • De gerapporteerde dekkingsgraad (actuele dekkingsgraad); deze geeft de verhouding weer tussen het totaal van al onze bezittingen en het totaal van alle pensioenverplichtingen die ons fonds heeft. Deze pensioenverplichting bestaat uit alle uitkeringen die wij nu en in de toekomst moeten doen.
  • De beleidsdekkingsgraad; dit is is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit percentage is van belang voor de mogelijkheid of het fonds u in januari van enig jaar een toeslag kan toekennen.

Back to top

Uniform Pensioen Overzicht - Wat als het mee- of tegenzit?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over 2020 heeft 3 bedragen qua te bereiken pensioen in tegenstelling tot 1 te bereiken bedrag in het verleden.

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Hoe groot is de kans dat u het middelste bedrag krijgt?

Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein.

Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

Hoe groot is de kans dat u het laagste of hoogste bedrag krijgt?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

Back to top