Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (hierna: het Fonds) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, evenals de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening als pensioenfonds, in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die het Fonds nodig heeft om uw pensioenaanspraken en -rechten goed te administreren. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Wij registreren onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en uitkeringsgerechtigden:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, etc.;
 • Contactgegevens, zoals adres(sen), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) etc.;
 • Burgerlijke staat, datum (einde) huwelijk, datum (einde) geregistreerd partnerschap, datum (einde) samenwonen;
 • Informatie over verwanten waaronder (gewezen) partner en kinderen, zoals personalia en contactgegevens;
 • Datum overlijden (gewezen) deelnemer, uitkeringsgerechtigde en verwanten;
 • Titulatuur;
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-rekeningnummer(s);
 • Administratienummer;
 • Pensioenaanspraken en –rechten, pensioenverplichtingen;
 • Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen, en toedelen van pensioenaanspraken en –rechten en pensioenpremie, zoals loon- en dienstverbandgegevens;
 • Gegevens met het oog op het uitkeren van pensioenaanspraken, zoals identificatienummer (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart);
 • Gegevens betreffende klachten/geschillen;
 • Nummer sociale zekerheid (voor aangiftes bij de overheid), zoals in Nederland het Burger Service Nummer (BSN);
 • Gegevens om de arbeidsongeschiktheid te kunnen vaststellen, o.a. gegevens van het UWV;
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (wettelijke) regelingen, zoals de Pensioenwet en sociale en fiscale wet- en regelgeving, waaronder loonaangifte Belastingdienst;
 • Toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven; en
 • Het IP-adres van uw computer. 

Deze gegevens krijgen wij van u, maar ook van uw werkgever (of de door uw werkgever ingeschakelde salarisverwerker), het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). Ook kunnen wij gegevens krijgen via derden die bijvoorbeeld namens het Fonds diensten leveren. En wij verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons heeft zoals telefonisch, via de website, via e-mail of via social media. 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens allereerst in het kader van de uitvoering van onze pensioenovereenkomst.   

Daarnaast verwerkt het Fonds persoonsgegevens die nodig zijn op grond van de uitvoering van de Pensioenwet (PW), de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding of een andere wettelijke verplichting waaraan het Fonds gebonden is.  

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens – zowel op samengesteld als individueel niveau – worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het Fonds. Zo analyseren wij uw gebruik op onze website om onze dienstverlening te verbeteren en om u een betere gebruikservaring te bieden. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze communicatie met u en in het kader van fraudepreventie. 

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens. 

Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens. 

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist en hebben wij beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Zo wordt onbevoegde partijen - binnen en buiten onze organisatie - geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op onze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving. 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Alleen geautoriseerde personen van het Fonds hebben toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij het Fonds. 

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, of indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden zoals hierboven omschreven. Zo kan er voor het Fonds een wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het Pensioenregister en de Toezichthouder(s) of in geval van fraude. 

Ook wisselt het Fonds uw persoonsgegevens uit op basis van de Uitvoeringsovereenkomst met werkgever(s) (of hun salarisverwerkers). 

Het Fonds schakelt voor zijn dienstverlening derde partijen in die bepaalde diensten namens het Fonds verrichten, de zogenaamde gegevensverwerkers. Zo is Dion Pensioen Services B.V. de pensioenadministrateur van het Fonds die namens het Fonds zorgdraagt voor de uitvoering van de pensioenregeling(en). 

Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.  

Wat zijn uw rechten?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die wij hebben geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen of mailen. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek met uw reden richten aan: 

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland
p/a Dion Pensioen Services B.V.
T.a.v. afdeling administratie
Postbus 150
7770 AD  Hardenberg 

Het Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op onze webpagina kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2019.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of (een bezwaar heeft) over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: 

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland
T.a.v. Jan Schilt/ Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
e-mail: FG-pensioenfondsPepsiCo@P1P2.nl   

Indien u het niet eens is met de wijze waarop het Fonds haar verplichtingen uit de privacywetgeving uitvoert, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het Fonds, zo nodig kunt u ook een klacht indienen bij: 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG