Missie en visie

Het Pensioenfonds is een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met Duyvis Production B.V. te Utrecht en met PepsiCo Nederland B.V. te Utrecht alsmede de daarmee in een groep verbonden ondernemingen, welke als zodanig bij het Pensioenfonds zijn aangemeld en door het bestuur van het Pensioenfonds zijn toegelaten

Deze website heeft als doel actieve deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers van het Pensioenfonds, zo duidelijk mogelijk te informeren over de pensioenregelingen die door het Pensioenfonds worden uitgevoerd.

De kernwaarden van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland luiden als volgt:

Betrouwbaarheid

De deelnemers moeten op het Pensioenfonds kunnen vertrouwen. Het Pensioenfonds voert zijn taken degelijk uit en toetst of de afspraken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en passend zijn binnen haar verantwoordelijkheden. Het Pensioenfonds werkt vanuit een robuust en solide beleidskader en de beginselen van goed pensioenfondsbestuur.

Geschiktheid

Het Pensioenfonds voert de aan haar toevertrouwde taken op een adequate, correcte, en professionele wijze uit. Het Pensioenfonds kan worden aangesproken op haar gedrag en de genomen besluiten. Bij inschakeling van externe partijen moeten ook die aan de normen van het Pensioenfonds voldoen.

Transparantie

Het Pensioenfonds communiceert helder en open over de pensioenregelingen, de financiële positie van het Pensioenfonds en de risico’s die daaraan die aan de uitvoering van de pensioenregelingen verbonden zijn. Het Pensioenfonds legt ook verantwoording af over de invulling van de aan het Pensioenfonds opgedragen taak, het gevoerde beleid en resultaten daarvan.

Missie

Met het beschrijven van de missie, geeft het Pensioenfonds aan waar het voor staat, wat haar bestaansrecht is en welke waarden en identiteit het Pensioenfonds kenmerken. Het Pensioenfonds:

 

  • voert de pensioenovereenkomst uit zoals deze is afgesproken
  • heeft ten doel om, binnen de grenzen van zijn middelen, de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden, nu en in de toekomst, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en heeft de ambitie/streeft hierbij naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken
  • voert de uitvoeringsovereenkomst uit tegen een zo gunstig mogelijke prijs- kwaliteitverhouding, zonder daarbij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen

Deze website wil door het verstrekken van toegankelijke informatie een bijdrage leveren aan de door ons nagestreefde ‘transparantie’, maar is nog in ontwikkeling en zal daarom stapsgewijs worden gecompleteerd. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland is ontstaan uit de fusie in december 2013 van de Stichting Pensioenfonds Duyvis (SPD) en de Stichting Pensioenfonds Smiths (SPS). De pensioenregelingen die voorheen werden uitgevoerd door SPD en SPS worden nu uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland.